Platin Hukuk

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

  • Anasayfa > Hizmetlerimiz
Platin Hukuk Miras Hukuku Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İLE İLERİDE TEREKEYE KONU OLACAK MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN 3. KİŞİYE DEVRİ MÜMKÜNDÜR.
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bir tarafın ölünceye kadar diğer tarafın bakım ve iaşesini sağlama, diğer tarafın ise bakma karşılığında, sağlığında yahut ölümünden sonra hüküm doğurmak üzere yapılan işlemlerle malvarlığının tamamını veya bir kısmını devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir.

İşbu sözleşmenin iki tarafı bulunmakta olup, bir taraf bakım borçlusu(diğer tarafın bakım ve iaşesini üstlenen taraf) ve diğer taraf ise bakım alacaklısı(bakma karşılığında malvarlığının devri borcunu üstlenen taraf) olarak adlandırılmaktadır. Bakım alacaklısı, devir borcunu sağlığında yapacağı tasarruf işlemleri ile gerçekleştirebileceği gibi, ölümünden sonra hüküm doğurmak üzere yapacağı vasiyetname, miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarruflarla da gerçekleştirebilir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ MAKAMLAR ÖNÜNDE YAPILIR?

Kanun koyucu, Türk Borçlar Kanunu’nun 612. maddesi ile ölünceye kadar bakma sözleşmesinin, mirasçı atanmasını içermese bile, miras sözleşmesi şeklinde yapılmadıkça geçerli olmayacağını hüküm altına almış olup, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, miras sözleşmesi ile aynı şekil şartına tabi tutulmuştur.

Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekmekte olup, Türk Medeni Kanunu’nun 532. maddesinde, Resmi vasiyetnamenin iki tanığın katılmasıyla resmi memur tarafından düzenlendiği ifade edilmiştir. Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir.

Resmi şekil şartına uygun şekilde yetkili makamlardan biri nezdinde yapılmayan ölünceye kadar bakma sözleşmesi geçersiz olacaktır.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin tarafların hak ve yükümlülükleri de gözetilerek titizlikle  hazırlanması ve şekil şartlarına uygun şekilde hayata geçirilmesi büyük önem arz etmekte olup, hak kaybının önüne geçilmesi için sürecin uzman bir hukuk kadrosuyla yürütülmesi önerilmektedir.

MALVARLIĞININ DEVRİ AKABİNDE BAKIM BORÇLUSUNUN BAKIM YÜKÜLÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİ İHTİMALİNE KARŞI BAKIM ALACAKLISI GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin taraflarından bakım alacaklısının sağlığında devir borcunu yerine getirerek malvarlığının tamamını veya bir kısmını bakım borçlusuna devretmesi akabinde bakım borçlusunun kötüniyetli davranarak bakım yükümlülüğünü yerine getirmekten kaçınması mümkündür. Malvarlığını devralan bakım borçlusunun malvarlığını iyiniyetli 3. kişilere devrederek elden çıkarması halinde malvarlığının tekrar bakım alacaklısına dönmesi de mümkün olmayacak ve bakım alacaklısı yönünden önemli ölçüde bir mağduriyet doğacaktır.

Bu şekilde bakım alacaklısının mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla, Bakım borçlusuna bir taşınmazını devretmiş olan bakım alacaklısı, haklarını güvence altına almak üzere, bu taşınmaz üzerinde satıcı gibi yasal ipotek hakkına sahip olacaktır. Söz konusu ipotek hakkının devrin gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay içinde kullanılması gerekmektedir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ

Bakım alacaklısı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi yüzünden kanuna göre nafaka yükümlüsü olduğu kişilere karşı yükümlülüğünü yerine getirme imkanını kaybediyorsa, bundan yoksun kalanlar sözleşmenin iptalini isteyebilirler.

Hakim, sözleşmenin iptali yerine, bakım borçlusunun ifa edeceği edimlerden mahsup edilmek üzere, bakım alacaklısının nafaka yükümlüsü olduğu kişilere nafaka ödemesine karar verebilir.

TENKİS DAVASI

Malvarlığının miras bırakanın sağlığında yahut ölümünden sonra hüküm doğurmak üzere ölüme bağlı tasarrufla üçüncü kişilere devri mümkün ise de, bu devrin saklı paylı mirasçıların herhalukarda sahip oldukları miras payına tecavüz etmesi halinde saklı paylı mirasçılar tarafından tenkis davası açılması mümkündür.

Saklı paylı mirasçılar altsoy, eş, anne ve baba olarak belirlenmiştir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile de bakım alacaklısı tarafından malvarlığının bir kısmının yahut tamamının bakım borçlusuna devri ile saklı paylı mirasçıların haklarına tecavüz edilmesi mümkün olup, bu halde saklı paylı mirasçılar sahip oldukları miras haklarını devralmak amacıyla tenkis davası açabileceklerdir.

MURİS MUZAVAZAASI

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin mirasçılardan mal kaçırma yahut mirasçıların miras paylarını eksiltme saikiyle yapılması da mümkündür. Bu halde görünürdeki işlem ölünceye kadar bakma sözleşmesi olsa da,  bu halde sözleşme, miras bırakanın gerçek iradesini ortaya koyan karşılıksız kazandırma(bağışlama) işlemini perdelemek amacıyla yapılmıştır. Miras bırakanın mirasçılardan mal kaçırma yönündeki gerçek iradesini perdelemek amacıyla yapmış olduğu ölünceye kadar bakma sözleşmesi geçersiz olacağından, miras hakkı tecavüze uğrayan tüm mirasçılar kendi miras payları oranında Muris Muvaazası nedenine dayalı dava açabilirler.

Muris Muvaazası ile ilgili daha detaylı bilgi için Muris Muvaazası başlıklı makalemizi değerlendirebilirsiniz.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
BİLDİRİMLİ FESİH  :

Tarafların edimleri arasında önemli ölçüde oransızlık bulunur ve fazla alan taraf kendisine bağışta bulunulma amacı güdüldüğünü ispat edemezse diğer taraf, altı ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, sözleşmeyi her zaman feshedebilir.

BİLDİRİMSİZ FESİH  :

Sözleşmeden doğan borçlara aykırı davranılması sebebiyle sözleşmenin devamı çekilmez hale gelir veya başkaca önemli sebepler sözleşmenin devamını imkansız hale getirir ya da aşırı ölçüde güçleştirirse, taraflardan her biri sözleşmeyi önel vermeksizin feshedebilir.

Sözleşme bu sebeplerden birine dayanılarak feshedildiği takdirde kusurlu taraf, aldığı şeyi geri verir ve kusursuz tarafa, bu yüzden uğradığı zarara karşılık uygun bir tazminat ödemekle yükümlü olur.

Ayrıca, bakım borçlusu ölürse bakım alacaklısı, bir yıl içinde sözleşmenin feshini isteyebilir.

X

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirme için tıklayınız.

Platin Hukuk

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us