Platin Hukuk

TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR?

 • Anasayfa > Hizmetlerimiz

TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR?

Türk vatandaşı olmak isteyen bir yabancının kanun ve yönetmeliklerde yer alan şartları sağlaması halinde Türk vatandaşlığını sonradan kazanması mümkündür.

13.05.2022 tarihli Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikteki değişikliklikler de dikkate alınarak Türk vatandaşlığının sonradan kazanılma yolları ve aranan şartlar şu şekildedir;

1-TÜRKİYE’DE ARALIKSIZ 5 YIL İKAMET EDEN YABANCI TÜRK VATANDAŞILIĞI KAZANABİLİR.

Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de aralıksız 5 yıl ikamet eden ve Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, kanunda belirtilen diğer yan şartları da taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Asıl şart başvuru tarihinden geriye doğru 5 yıl boyunca kesintisiz Türkiye’de ikamet etmek olup, bu şartı sağlayan yabancının bunun yanı sıra,

 1. a) Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması,
 2. b) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmaması,
 3. c) İyi ahlak sahibi olması,
 4. d) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmesi,
 5. e) Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olması,
 6. f) Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması, gerekmektedir.
2-TÜRK VATANDAŞI İLE EN AZ 3 YILDAN BERİ EVLİ OLAN YABANCI TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANABİLİR
a-Evlenme

Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmasa da Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

Asıl şart Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olmak olup, bu şartı sağlayan yabancının bunun yanı sıra, genel şartlar olan

 1. a) Aile birliği içinde yaşama,
 2. b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
 3. c) Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartlarını sağlaması gerekmektedir.
b-Evlat edinme

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

c-Seçme hakkı

Çıkma izni alan ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

3-GAYRİMENKUL ALIMI VE YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILABİLİR.

13.05.2022 tarihli Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikteki değişiklikliklerle birlikte;

 1. a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen yabancı Türk vatandaşlığı kazanabilir. Yabancı yatırımcı tarafından yapılacak sabit sermaye yatırımı mal ve hizmet üretimine yönelik arsa, bina, makine ve teçhizat gibi yatırım unsurlarından oluşmalıdır. Söz konusu yatırım yeni ve sıfırdan bir yatırım şeklinde olabileceği gibi mevcut bir şirketin hisselerinin satın alınması (Şirket Birleşme ve Devralma) şeklinde de olabilir.
 2. b) En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı, veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yaptığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen yabancı Türk vatandaşlığı kazanabilir. Birden fazla taşınmaz bedelinin toplam tutarının asgari 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarını sağlaması halinde de bahse konu şart gerçekleşmiş olur.
 3. d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.
 4. e) En az 500.000 Amerikan Dolan veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payım en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.
 5. f) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen yabancı, Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilir.

Yukarıda belirtilen asli şartları sağlayan yabancının ayrıca, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, toplumun genel sağlığına ve ahlakına olumsuz etki edecek özelliklere sahip olmama gibi genel şartları da sağlaması gerekmektedir.

GAYRİMENKUL ALIMI VE YATIRIM SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1-Vatandaşlık başvuru sürecinde gerekli evrakların ve uygunluk belgesinin ilgili mercilerden temin edilerek başvuru dosyasının eksiksiz şekilde düzenlenmesi büyük önem arz etmektedir. Temin edilen evraklar ile düzenlenen dosyanın ilgili bakanlık ve makamlara gönderilerek sürecin baştan sona büyük bir titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.

2-Özellikle gayrimenkul alımı veya yatırım yoluyla yapılacak vatandaşlık başvurularında ilgili bakanlıklarca aranan sermaye ve yatırım şartlarına uygun şekilde hareket etmek, süreci tecrübeli bir hukuk kadrosu ile yürütmek sizlere zamandan tasarruf sağlayacağı gibi, gereksiz harcamalarda bulunarak maddi zarara uğramanızın da önüne geçecektir.

3-Yabancı uyruklu kişinin bilmediği bir ülkeden gayrimenkul satın alması ya da taşınmaz satış vaadi sözleşmesi akdetmesi büyük riskler barındırdığından sürecin yine hukuk profesyonellerince takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.

 • Gayrimenkulün tapu kaydı ve tapu kütüğü ilgili tapu müdürlüğü nezdinde detaylı şekilde incelenmeli, kaydında yer alabilecek haciz, ipotek, ihtiyati tedbir ve sair şerh ve beyanların analizi yapılarak risk ve menfaat dengesi gözetilmelidir.
 • Mahalde ve tapu müdürlüğü nezdinde yapılacak incelemeler ile satın alınacak taşınmazın alıcıya gösterilen taşınmaz olup olmadığı mutlaka teyit edilmelidir.
 • Taşınmazın belediye arşiv ve imar işlem dosyası detaylı şekilde incelenmeli ve herhangi bir imara aykırılık nedeniyle encümen kararıyla para cezası olup olmadığı, yürütmeyi durdurma kararı bulunup bulunmadığı, taşınmazın başkaca bir davaya konu olup olmadığı, emlak vergi borcu bulunup bulunmadığı ve sair hususlar araştırılmalıdır. Aksi halde ileride taşınmazın yıkımı yahut yapı kullanma izin belgesinin(iskan) alınamaması gibi büyük zararlarla sonuçlanabilecek neticeler doğması mümkündür.
 • Taşınmaz satın alınacak ise resmi satış sözleşmesi, noter nezdinde satış vaadi sözleşmesi ve/veya kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılacak ise işbu sözleşme şartlarının(süreler, hak ve yükümlülükler, cezai şartlar, ödeme ve devir zamanları, fesih şartları ve sair hükümler) alanında uzman bir hukukçu marifetiyle büyük bir titizlikle hazırlanması, müteahhit yahut satıcıdan gerekli ve yeterli teminatların sağlanması ileride doğacak mağduriyetlerin önüne geçmek için büyük önem arz etmektedir.
TÜRK VATANDAŞI OLMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak beraberinde birçok hak ve avantaj sağlamaktadır. Bunlardan önemlileri ve belli başlıları;

 • Türk vatandaşı olmanız halinde dünya sıralamasında önemli bir yere sahip güçlü bir pasaporta sahip olma hakkına ve 100’ü aşkın ülkeye vizesiz ya da kapıda vize yoluyla seyahat etme imkanına sahip olursunuz.
 • Çifte vatandaşlık hakkına sahip olursunuz.
 • Türkiye Cumhuriyeti devletinin sağladığı ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerinden hayat boyu yararlanabilirsiniz.
 • Gayrimenkul alımı veya yatırım yoluyla vatandaşlık elde etmeniz halinde eşiniz ve 18 yaşını doldurmamış çocuklarınız da vatandaşlık kazanır.
 • 400 000 USD değerinde birden fazla gayrimenkul satın alabilir, sürekli değer kazanan inşaat sektöründe kârlı yatırımlar yapabilir ve geçmiş yıl verileri gözetildiğinde enflasyon ve dolar kuruna bağlı olarak gayrimenkul fiyatlarındaki artıştan yatırım kazancı da elde edebilirsiniz.
 • Yatırım yoluyla vatandaşlık almak istediğinizde Türkiye'de yaşama zorunluluğu olmadığından kendi yaşadığınız ülkeden işlemlerinizi halledebilir ve Türk vatandaşlığı alabilirsiniz.
X

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirme için tıklayınız.

Platin Hukuk

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us