Platin Hukuk

MURİS MUVAZAASI

  • Anasayfa > Hizmetlerimiz
Platin Hukuk Miras Hukuku Muris Muvazaası

MURİS MUVAZAASI

MURİS MUVAZAASI NEDİR?

Miras bırakanın, mirasçılarını miras hakkından yoksun bırakmak saikiyle ölümünden evvel yapmış olduğu karşılıksız kazandırmaları perdelemek amacıyla bu işlemi satış veya bağışlama sözleşmesi olarak göstermesidir. Lehine karşılıksız kazandırmada bulunulan kişi bir diğer mirasçı olabileceği gibi, 3. Şahıs da olabilir.

UNSURLARI NELERDİR?

Miras Hukukundan söz edebilmek için aşağıda belirtilen unsurların bir arada mevcut olması gerekmektedir.

  1. Görünürde yapılan işlem
  2. Muvazaa anlaşması,
  3. Mirasçılardan mal kaçırma saiki,
  4. Gizlenen işlem.

Görünürde yapılan işlem: Miras bırakanın yapmış olduğu karşılıksız kazandırma(bağışlama) işlemini perdelemek amacıyla yapmış olduğu satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesidir. Görünürdeki işlem tarafların gerçek iradesiyle örtüşmediği için geçerli bir işlem olmayıp, salt mirasçıları aldatma amacı taşımaktadır.

Muvazaa anlaşması: Miras Hukukundan söz edebilmek için miras bırakan ve lehine karşılıksız kazandırmada bulunulan kişi arasında muvazaa anlaşması bulunması, yani tarafların ortak iradeleriyle gerçekleştirdikleri görünürdeki işlemin hüküm ve sonuç doğurmayacağı hususunda mutabakata varması, yaptıkları görünürdeki işlemle mirasçılardan mal kaçırmayı amaçlaması gerekmektedir. Bu anlaşmanın yazılı olma şartı bulunmamaktadır.

Mirasçılardan mal kaçırma saiki: Miras bırakan ve lehine kazandırmada bulunulan arasında gerçekleşen görünürdeki işlemin mirasçıları aldatma, mirasçılardan mal kaçırma amacı taşıması gerekmektedir.

Gizlenen işlem: Görünürde yapılan işlemle perdelenmek istenen, miras bırakan ve lehine kazandırmada bulunulan kişinin gerçek iradelerine uygun olarak gerçekleştirdikleri bağışlama sözleşmesidir. Gizlenen işlem tarafların gerçek iradelerine uygun olarak yapıldığından gerekli şekil şartlarını da taşıması halinde kural olarak geçerli olan işlemdir. Örneğin, taşınmaz bağışında işlemin geçerli olabilmesi için resmi şekil şartına uyulması gerekmektedir.

KİMLER BU DAVAYI AÇABİLİR?

Saklı paylı mirasçı olması gerekmeksizin miras hakkı tecavüze uğrayan tüm mirasçılar kendi miras payları oranında tek başına bu davayı açabilir. Açılan davada muvazaa iddiası her türlü delille ispat edilebilir.

GÖREVLİ-YETKİLİ MAHKEME

Görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri olup, taşınmazlar yönünden açılacak Miras Hukuku nedenine dayalı tapu iptali ve tescil davasında kesin yetki kuralı gereği, bu dava taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır.

ZAMANAŞIMI-HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

Miras Hukuku nedenine dayalı tapu iptali davası miras bırakanın ölümünden sonra herhangi bir süreye tabi olmaksızın her zaman açılabilir.

MURİS MUVAZAASI DAVASINDA MAHKEME TARAFINDAN ARAŞTIRILAN HUSUSLAR

Miras Hukuku nedenine dayalı olarak açılan davada,

1-Miras bırakanın ve lehine kazandırmada bulunulan kişinin sosyal ve ekonomik durumları araştırılır. Şayet işlem tarihinde miras bırakanın ekonomik durumu dikkate alındığında malını 3. Kişiye satma ihtiyacı gerektiren bir ekonomik zorluk içinde olmaması yahut lehine kazandırmada bulunulan kişinin işlem tarihinde dava konusu malı satın alabilecek ekonomik güçte olmaması muvazaa iddiasının ispatı yönünden önem taşımaktadır.

2-Satış bedeli ile devredilen malın devir tarihindeki gerçek değeri arasında fahiş fark olması yine muvazaa iddiasının ispatı yönünden önem taşımaktadır.

3-Aile içi sosyal ilişkiler, olağan hayat akışı, miras bırakanın sözleşme yapmakta makul nedeninin olup olmadığı davada araştırılan ve dikkate alınan diğer hususlardır. Örneğin, Yargıtay kararlarında miras bırakana hastalığında ölümünden evvel uzunca bir süre bakan kişiye miras bırakan tarafından yapılan kazandırmanın minnet duygusuyla yapıldığı ve bu durumun hayatın olağan akışına uygun olduğu değerlendirilmektedir.

Tüm bu hususlar araştırılarak miras bırakanın gerçek iradesi ortaya çıkarılmalıdır.

X

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirme için tıklayınız.

Platin Hukuk

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us