Platin Hukuk

PLATİN HUKUK AYDINLATMA METNİ

 • Anasayfa > Hizmetlerimiz

PLATİN HUKUK AYDINLATMA METNİ

Platin Hukuk ve Danışmanlık Bürosu (“Büro”) olarak www.mustafakinik.com internet sitesi kullanıcısı olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği hususunda azami ihtimam göstermekteyiz. Büromuz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (“KVKK”)'ndan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, aşağıdaki açıklamaları web sitemizin ziyaret edilmesi sebebiyle dikkatinize sunar. Büromuz, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını ayrıca saklı tutar.

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KVKK uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz büromuzca elde edilmiş/edilecek ya da büromuz ile paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“Kişisel Veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde büromuzca yasalara uygun olarak işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “Kişisel Verilerin İşlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

Bu kapsamda Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesi ve haklarınıza ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir;

TANIMLAR
Company Contact Country
Alfreds Futterkiste Maria Anders Germany
Centro comercial Moctezuma Francisco Chang Mexico
VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Büromuz Platin Hukuk ve Danışmanlık tarafından elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür;

Adres      :  Üsküdar İçerenköy Yolu Cad. Bodur İş Merkezi No:8 K:9 D:38 Ataşehir/İstanbul

Telefon      :  0 216 577 75 70

E-posta      :  av.mustafakinik@gmail.com

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz, Büromuz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ürün güvenliği sebebi ile iş akış süreçlerinin kayıt altına alınması, güvenlik sebebi ile fiziksel mekân kontrolünün yapılabilmesi için bina içerisinde ve eklentilerinde kamera kaydı alınması, büromumz tarafından sunulan  hizmet faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve bu faaliyetler kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapılıp ticari elektronik iletiler gönderilmesi için kimlik ve iletişim bilgilerinin alınması, çalışan ve çalışan adayları için insan kaynakları yükümlülükleri ve politikalarının yürütülmesinin temini, büromuz ve büromuz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları, amaçları ve sınırları dâhilinde işlemekteyiz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metninin III. maddesinde ayrıntıları ile açıklanan amaçlar kapsamında, Büromuz ilgili birimleri, departmanları, diğer personelleri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, mahkemeler ve icra müdürlüklerine, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Büromuzun faaliyetlerini yürütmesi amacıyla, Büromuz tarafından yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. KVKK uyarınca, kişisel verileriniz açık rızanıza ya da KVKK kapsamında düzenlenen diğer hukuka uygunluk nedenlerine dayanılarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda ve işlendikleri amaçla sınırlı ve ölçülü olarak, işlenme amacı için gerekli olduğu süre kadar muhafaza edilerek sizlerin haklarına halel gelmeyecek şekilde işlenebilecektir. Hukuki uygunluk sebebine dayalı olarak bir hakkın tesisi sebebiyle zorunlu olduğu hallerde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

MUHAFAZA SÜRELERİ

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir;

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır
 • Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olması gereken süre kadar saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.
 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Kişisel verilerin saklanma süresine ilişkin mevzuatta belirli bir sürenin öngörülmediği durumlarda, kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine dair talepte bulunmanız halinde verileriniz ilk periyodik imha tarihinde ve en geç 6 ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.
İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Açık Rıza beyanınız bulunsun ya da bulunmasın; Büromuza başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin aşağıda yer alan hususlarda mevcut haklarınızı (Başta KVK Kanunu 5-6. maddeleri ve ilgili düzenlemeleri yanında sair yasal mevzuat dairesinde Veri işlenmesi hususundaki düzenleme ve haklar dairesinde) kullanabilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

İlgili kanun ve muhtelif mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca, taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta adresi ya da Büromuza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle av.mustafakinik@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

VERİ İŞLEME SÜRECİNE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya en fazla 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevap verilecek olup; talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tarafınıza tebliğini takiben 30(otuz) gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60(altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak Mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

(Kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin olarak bilgilendirildim.)

X

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirme için tıklayınız.

Platin Hukuk

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us